Wij gebruiken cookies om het winkelen bij ons gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Meer info Sluiten

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

De consument heeft het recht aan Verwen je dier mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

BVBA Verwen je dier
Fabriekstraat 3/2, 3980 Tessenderlo
BE0 899 408 249
info@verwenjedier.be
T 0493/68 44 56 (ma-vrij van 10.00u tot 16.00u)
F 013/66 14 05

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Verwen je dier, een BVBA met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 3/2, 3980 Tessenderlo (België), BTW BE0 899 408 249, biedt haar klanten de mogelijkheid om dierentoebehoren en voeding online aan te kopen.
Onderhavige Algemene voorwaarden ('Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Verwen je dier assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Verwen je dier.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Verwen je dier is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verwen je dier is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Verwen je dier.

Verwen je dier is gerechtigd om zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Verwen je die assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Verwen je dier.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • VISA
  • MasterCard
  • Bancontact
  • Cash (bij afhaling)

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Verwen je dier. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verwen je dier te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Verwen je dier beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtwege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Verwen je dier zich het recht voor niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddelijk worden gemeld, op strafe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 September 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptoegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten verminderen.

b. Algemeen
Om beroep te doen op de garantie, moeet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online warden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klantvooraf contact op te nemen met de Verwen je dier klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Verwen je dier.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervaning.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleidingen, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen:
De consument heeft het recht aan Verwen je dier mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gerbuik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Verwen je dier klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Verwen je dier op het adres Fabriekstraat 3/2, 3980 Tessenderlo.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, FedEx, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

Verwen je dier verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor uitvoering van afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informative van Verwen je dier toe te sturen. Wil u ook informative via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwlijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Verwen je dier bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Verwen je dier uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: fabriekstraat 3/2, 3980 Tessenderlo.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Verwen je dier  om één van deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De Verwen je dier klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0493/68 44 56, via e-mail op klantendienst@verwenjedier.be of per post op het volgende adres Fabriekstraat 3/2, 3980 Tessenderlo.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwarden van Verwen je dier. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Verwen je dier kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van international privaatrecht inzake toepasslijk recht en met de Rome-I verordening inzake international koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Artikel 16: Privacyverklaring

Bedrijf: Verwenjedier
Adres: Fabrieksstraat 3 bus 2 3980 Tessenderlo
Telefoonnummer: 0493 68 44 56
e-mailadres: info@verwenjedier.be

Verwerking van persoonsgegevens

Verwenjedier verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, opvolging dossiers, verkopen en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).
Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.

De klant kan dit doen door een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: info@verwenjedier.be.
De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.
Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan. Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding).

Laatste aanpassing: vrijdag 09/02/2018